Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Przyrodniczy ph. PRZYRODA – NIEZWYKŁE LABORATORIUM

Treść

.
Tematyka konkursu: PRZYRODA – NIEZWYKŁE LABORATORIUM
 
Zakres wymaganej wiedzy.
Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu przyroda - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 ze zm.).
 
Etap szkolny: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego (obowiązuje całość programu, a nie tylko treści związane z tematyką konkursu).
.
Etap rejonowy: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego oraz treści rozszerzające:
a) ciało człowieka i procesy w nim zachodzące,
b) czynności życiowe organizmów, odbieranie bodźców,
c) osobliwości w świecie roślin (rośliny owadożerne, olbrzymy – sekwoje, epifity itp.),
d) osobliwości w świecie zwierząt (owady społeczne, pasożyty).
.
Etap wojewódzki: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego oraz treści rozszerzające:
a) zjawiska fizyczne w przyrodzie (światło, dźwięk, powietrze),
b) działające w przyrodzie (oddziaływania grawitacyjne, magnetyczne, elektrostatyczne, tarcie, sprężystość),
c) procesy chemiczne (spalanie, utlenianie, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany),
d) zjawiska atmosferyczne (tęcza, burza, zorza polarna, opady i osady atmosferyczne),
e) właściwości substancji w różnych stanach skupienia.
 
Uczestnicy konkursu muszą wykazać się:
a) wiedzą zawartą w treściach podstawy programowej przyrody dla II etapu edukacyjnego wraz z treściami rozszerzającymi w zakresie
 
Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami:
a) przeprowadzania łatwych rozumowań,
c) odkrywania prawidłowości i dostrzegania analogii,
d) stosowania pojęć do rozwiązywania problemów,
e) gromadzenia i integrowania wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk przyrody,
f) obserwacji przyrodniczych składników środowiska i ich opisywania,
g) rozpoznawania pospolitych gatunków roślin i zwierząt,
h) dostrzegania zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
j) orientacji na planie i mapie,
k) wyjaśniania zjawisk fizycznych,
l) czytanie i interpretowania map, wykresów, tabel,
 
Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
Podczas rozwiązywania zadań na każdym etapie konkursu zabrania się korzystania z tablic, podręczników, książek, oraz wszelkich środków łączności jak np. telefonów komórkowych.

W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas 4-6.
Po sprawdzeniu Komisja Szkolna odesłała do weryfikacji Komisji Rejonowej prace uczniów:
Florek Gabriela - Filia
Goryczka Aleksandra - Filia
Biedroń Agnieszka - Filia
Komisja Rejonowa zakwalifikowała wszystkich uczniów do udziału w etapie rejonowym konkursu.
Po sprawdzeniu prac uczniów z etapu rejonowego Komisja zakwalifikowała uczennicę  Agnieszkę Biedroń do udziału w etapie wojewódzkim konkursu.


762476