Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Rekrutacja Przedszkole

Treść

Załącznik do zarządzenie Dyrektora

                                                                                                                     Zespołu Placówek Oświatowych

                                                                                                                     w Słopnicach z dnia 31.01.2024r.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁOPNICACH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

§ 1

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r., Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół. Placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2431)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) w tym zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1525.
 4. Uchwała Nr XXII/142/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 5. Statut.

§ 2

 1. Informacja o naborze dzieci do oddziałów przedszkolnych jest zamieszczana na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach, plakatach udostępnianych w miejscach publicznych (np. szkoła) oraz poprzez ogłoszenie w kościele parafialnym.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata (art.31 ust.1)
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku( art.31.ust.3)
 4. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola – załącznik Nr 1 do Zasad Rekrutacji, który  należy pobrać w sekretariacie zespołu lub na stronie  internetowej szkoły, wypełnić osobiście przez rodziców lub prawnego opiekuna i  zwrócić do sekretariatu lub przesłać pocztą (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).
 5. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – załącznik Nr 2 do Zasad Rekrutacji.
 6. Nabór prowadzi się   zgodnie  z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez Gminę Słopnice
  w roku szkolnym 2024/2025 – załącznik nr 3, a do 7 dni od podania do publicznej informacji listy kandydatów przyjętych listy kandydatów nieprzyjętych odwołań do dyrektora zespołu.
 7. Dyrektor nie prowadzi rekrutacji tylko w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców z obszaru gminy, w której działa przedszkole, nie przekracza liczby wolnych miejsc.
 8. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach powołuje Komisję Rekrutacyjną na wolne miejsca w przedszkolu.
 9. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli przedszkola spośród których Dyrektor wyznacza  przewodniczącego Komisji.
 10. Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do Przedszkola kieruje się  kryteriami określonymi w prawie  oświatowym art.131 (Dz.U.2021.1082 ) :
 11. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci mieszkańców Gminy Słopnice,
 12. przedszkole zapewnia przyjęcie dla dzieci mieszkańców Gminy Słopnice, które podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu (dzieci 6-letnie i starsze odroczone od obowiązku szkolnego) zamieszkałe w obwodzie Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach,
 13. jeżeli liczba kandydatów do pozostałych oddziałów (nie ujętych w pkt 2 jest większa niż ilość wolnych miejsc w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci spełniające następujące kryteria:
  • wielodzietna rodzina dziecka,
  • niepełnosprawność dziecka,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
  • samotne wychowywanie dziecka,
  • objęcie dziecka pieczą zastępcza.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 1. jeżeli liczba dzieci po I etapie rekrutacji do przedszkola przekracza liczbę miejsc przeprowadza się II etap zgodnie z Uchwałą Rady Gminy podjętą z dnia następującymi kryteriami, którym przyporządkowano liczbę punktów:
  • kandydat w danym roku szkolnym podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu – liczba punktów 30
  • kandydat posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem niezwłocznej potrzeby objęcia wychowaniem przedszkolnym – liczba punktów 10
  • obydwoje z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuję – liczba punktów 8
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola do którego został zgłoszony wniosek – liczba punktów 6
  • kandydat zamieszkuje najbliżej przedszkola – liczba punktów 4
  • rodzina kandydata korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej – liczba punktów 2
 2. dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w punkcie 4 od a do f są odpowiednio:
  • aktualna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem niezwłocznej potrzeby objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;
  • oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych, że kandydat posiada rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego przedszkola
  • aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy;
 3. kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Jeśli kandydatów spoza gminy jest więcej niż miejsc komisja rekrutacyjna kieruje się wyżej wymienionymikryteriami.

 

§ 3

Tryb  postępowania  Komisji Rekrutacyjnej:

 1. posiedzenie komisji  odbywa  się  na  terenie  przedszkola  w  terminie  wyznaczonym  przez Przewodniczącego.
 2. komisja rozpatruje Wnioski przyjęcia dziecka do przedszkola zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami  ujętymi w § 2 ust. 9 niniejszego regulaminu
 3. komisja przygotowuje protokół podsumowujący  posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych  i  nieprzyjętych.
 4. wyniki postępowania rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna poda do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola oraz udostępni dane do wglądu dla osób zainteresowanych w administracji Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach.

§ 4

Procedura odwoławcza jest dwustopniowa:

 1. Pierwszy etap obejmuje:
 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemny wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
 2. Komisja Rekrutacyjna jest zobowiązana do sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
 3. Rodzic kandydata po zapoznaniu się z uzasadnieniem może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do 7 dni.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania i doręcza swoją decyzję rodzicowi dziecka. Dyrektor może, po przeanalizowaniu pracy komisji przyjąć dziecko do przedszkola (w razie uznania, że decyzja komisji była niesłuszna albo wprawdzie słuszna, ale zwolniło się miejsce na skutek rezygnacji rodziców innego - przyjętego dziecka) lub podtrzymać decyzję komisji o nieprzyjęciu.
 1. Drugi etap procedury odwoławczej obejmuje skargę do sądu administracyjnego. Rodzic, który nie zgadza się z decyzją dyrektora (podtrzymującą stanowisko komisji rekrutacyjnej), jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem dyrektora (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

 

§ 5

 

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  wolne  miejsca decyduje Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych,  biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w niniejszym  regulaminie.

 

§ 6

Niniejsze  Zasady rekrutacji  podlegają  ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie  internetowej przedszkola.

§ 7

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie osobiście, przedkładając do wglądu dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument potwierdzający nadanie dziecku numeru PESEL.

Powyższe Zasady rekrutacji obowiązują od dnia 5.02.2024 roku.

 

§ 8

Wykaz  dokumentacji

 1. Protokół z posiedzenia  Komisji Rekrutacyjnej
 2. Lista dzieci przyjętych do przedszkola
 3. Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola
 4. Lista rezerwowa dzieci oczekujących  na  przyjęcie  do  przedszkola
 5. Druk Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola
 6. Druk deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolne

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słopnice w roku szkolnym 2024/2025.

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Szczegółowe terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Szczegółowe terminy w postępowaniu uzupełniającym

0.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/szkole podstawowej

od 5 lutego do 16 lutego 2024 r.

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 19 lutego do 01 marca 2024 r.

do godz.1500

od 8 maja do 10 maja 2024 r.

do godz.1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo Oświatowe.

do 8 marca 2024 r.

do godz.1500

do 24 maja 2024 r.

do godz.1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 marca 2024 r.

do godz.1500

6 czerwca 2024 r.

do godz.1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 18 marca do 22 marca 2024 r.

do godz.1500

od 14  czerwca do 20 czerwca 2024  r.

do godz.1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

05 kwietnia 2024 r. do godz.1500

21 czerwca 2024 r.

do godz.1500

 

 

 

Pliki do pobrania

764473