Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. U źródeł ...

Treść

.
Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. "U źródeł…" będzie składał się z trzech etapów:
.
etap I – szkolny, ph. "U źródeł cywilizacji światowej"
etap II – rejonowy, ph. "U źródeł kultury europejskiej"
etap III – wojewódzki, ph. "U źródeł państwowości polskiej"
.
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników
       Do każdego etapu konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny w zakresie języka polskiego i historii) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.).
.
Uczeń wykazuje:
1. Znajomość tekstów kultury wskazanych w literaturze konkursu,
2. Stosowanie różnych form wypowiedzi pisemnych, w tym użytkowych,
3. Znajomość i przestrzeganie zasad poprawności językowej,
4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
5. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, przekazów ikonicznych oraz tekstów źródłowych,
6. Znajomość gatunków literackich i pojęć teoretycznych oraz zagadnień językowych niewykraczających poza podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej,
7. Określenie funkcji elementów tekstu przy użyciu odpowiedniej terminologii i wykorzystanie różnych kontekstów,
8. Znajomość pojęć, postaci, dat, faktów historycznych i realiów życia społecznego związanych z literaturą konkursu,
9. Umiejętność wyszukiwania głębszego sensu utworów literackich i rozumienie podstawowych środków artystycznego wyrazu,
10. Znajomość wyrażeń, zwrotów frazeologicznych, porzekadeł i przysłów związanych z tematyką konkursu,
11. Umiejętność analizy tekstów, formułowania opinii, argumentowania,
12. Własna aktywność twórcza.
.
W II etapie konkursu obowiązuje dodatkowo podręcznikowa wiedza na temat Homera i bogów greckich.
803901