Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

REKRUTACJA KLASA 1

Treść

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu
 
Z dnia 17.01.2019 r.
 
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ZESPOLE PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W SŁOPNICACH NA ROK SZKOLNY
2019/2020
 
Podstawa prawna:
 
1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r., Prawo Oświatowe (t.j. DZ. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)  3. Uchwała Nr XXII/143/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Słopnice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  4. Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach.
 
§ 1
 
 
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci ( załącznik nr 1).
 
§ 2
 
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 
§ 3
 
 
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka ( załącznik nr 2).
 
 
§ 4
 
W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będą brane pod uwagę następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
 
Lp. Kryterium Liczba Dokumenty potwierdzające   punktów spełnienie kryteriów     1. W szkole obowiązek szkolny 8 Dane potwierdza dyrektor na  realizuje rodzeństwo kandydata  podstawie dokumentacji będącej w    
   posiadaniu szkoły     2. Miejsce pracy rodziców/opiekunów 6 Oświadczenie rodziców/opiekunów  znajduje się w obwodzie szkoły  prawnych     3. W obwodzie szkoły zamieszkują 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów  krewni wspierający rodziców /  prawnych  opiekunów prawnych w    zapewnieniu kandydatowi należytej    opieki       4. Kandydat realizował obowiązek 3 Oświadczenie rodziców/opiekunów  rocznego przygotowania  prawnych  przedszkolnego w danej szkole    podstawowej lub w przedszkolu    położonym w obwodzie danej szkoły       5. Droga kandydata do danej szkoły 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów  jest krótsza niż do szkoły  prawnych  obwodowej      
 
 
§ 5
 
W przypadku równej liczby punktów uwzględnia się również kolejność zgłoszeń.
 
 
 
§ 6
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego:
 
  Szczegółowe Szczegółowe
l.p. Czynności rekrutacyjne
terminy terminy w w postępowaniu postępowaniu 
   rekrutacyjnym uzupełniającym      Zgłoszenie rodziców kandydata zamieszkałego   0. w obwodzie danej szkoły – przyjęcie poza od 4 lutego do 22 lutego 2019 r.  czynnościami rekrutacyjnymi (z urzędu).        Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 4 marca do 22 od 5 do 16 1. podstawowej wraz z dokumentami marca 2019 r. do sierpnia 2019 r.  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata godz.15 00 do godz.15 00  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w      
 postępowaniu rekrutacyjnym.           2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną do 29 marca    wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i do 19 sierpnia  dokumentów potwierdzających spełnianie przez 2019 r.  2019 r.   kandydata warunków lub kryteriów branych pod       do godz.15 00  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do godz.15 00    
     3. Podanie do publicznej wiadomości przez 5 kwietnia 20 sierpnia  komisję rekrutacyjną listy kandydatów    2019 r.  2019 r.   zakwalifikowanych i kandydatów          do godz.15 00  niezakwalifikowanych. do godz.15 00           4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli od 8 do 12 od 20 do 23 przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. sierpnia 2019 r.  kwietnia 2019 r.       do godz.15 00 do godz.15 00             Podanie do publicznej wiadomości przez 26 kwietnia 2019 26 sierpnia 2019 5. komisję rekrutacyjną listy kandydatów r. do godz.15 00 r. do godz.15 00  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.           
 § 7    
 
Zadania komisji rekrutacyjnej:
 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły
 wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
 4. Do zadań komisji należy:
 a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
 b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
5. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
 6. Listy, o których mowa w punkcie 4a i 4b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 7. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
 8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych
 na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 
10. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności: informację o
 liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego; listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
 
 
§ 8
 
Procedury odwoławcze:
 1. W  terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
 o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
 rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
 7 dni od otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 
 
§ 9
 
Rekrutacja uzupełniająca:
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego
 rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 § 10
 
Przepisy końcowe:
 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po
 podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
 4.Wypełnione dokumenty należy złożyć w szkole osobiście, przedkładając do wglądu dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument potwierdzający nadanie dziecku numeru PESEL.
 5.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

772465