Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁOPNICACH

Treść


Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.
 z 2017 r., poz.59 z późn.zm)

Umowa nr GOPS.271.1.2018 o przygotowywanie i wydawanie posiłków w szkołach
 i przedszkolu na terenie Gminy Słopnice z dnia 7 sierpnia 2018 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.      Zespół Placówek Oświatowych zapewnia odpłatne wyżywienie.

2.      Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla:

- dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Słopnicach,

- dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Słopnicach i Gimnazjum,

- nauczycieli i pracowników zatrudnionych w Zespole Placówek Oświatowych
w Słopnicach

3.      Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci przedszkolne, uczniów i pracowników ZPO z wydawanych posiłków.

4.      Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości  w sposób przyjęty przez szkołę i przedszkole.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWNIENIA W ZPO

§2

1.      Posiłki wydawane są:

a)      uczniom, dla których rodzice zakupili posiłki,

b)      uczniom, którym zostało przyznane bezpłatne dożywianie w trybie decyzji administracyjnej GOPS lub decyzji dyrektora szkoły,

c)      dzieciom uczęszczającym do przedszkola  dla których posiłki są finansowane przez GOPS oraz przez rodziców,

d)     osobom dorosłym, będącymi podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej, na miejscu w stołówce lub na wynos.

2.      Na posiłki wydawane przez stołówkę składają się:

a) dla przedszkola:

1)      śniadanie

2)      obiad

3)      podwieczorek

b) dla szkoły:

1)      II danie

 

3.      Posiłki dla uczniów szkół są wydawane zgodnie z jadłospisem zatwierdzonym przez Dyrektora ZPO.

4.      Posiłki  wydawane są w godzinach ustalonych przez Dyrektora ZPO:

a)      dla przedszkola

1)      Śniadanie -  9.00

2)      Obiad - 12.00

3)      Podwieczorek – 14

b)      dla szkoły:

1)      II danie – 9.40, 10.40, 11.40

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI DLA DZIECI

                                                                          §3                 

1.      Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi (koszt wsadu do kotła) i wynosi:

a)      Dla przedszkola – 4,50 zł z tego:

1)      śniadanie  - 1,35 zł,

2)      obiad – 2,15 zł,

3)      podwieczorek – 1,00 zł,

b)      Dla szkoły – II danie dla uczniów – 3,00 zł

2.      Rodzice  informowani są o wysokości stawki żywieniowej na I zebraniu w nowym roku szkolnym.

 

WYSOKOŚC OPŁAT ZA POSIŁKI DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

                                                              §4

1.      Dzienna wysokość opłaty dla nauczycieli i pracowników ZPO zawiera całość kosztów tj. koszt produktów i przygotowania posiłku i wynosi

a)       4,75 zł – II danie,

b)      2 zł - zupa (350 ml),                               

2.      Aktualizacja ilości zamawianych posiłków przez szkołę będzie dokonywana do godziny 15.30 dnia poprzedzającego wydawanie posiłków (do tej godziny należy zgłosić przewidywaną nieobecność).

 

WYDAWANIA POSIŁKÓW

§5

1.      Planowany okres wydawania posiłków:

1)      dla szkoły – od 3.09.2018 r. – do końca roku szkolnego  2018/2019 r. (oprócz okresu ferii zimowych i wakacji letnich),

2)      dla przedszkola – od 3.09.2018 r. do końca lipca 2019 r., (w tym okres ferii zimowych),

§6

1.      W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole (korzystającego
z bezpłatnego posiłku) spowodowanej chorobą  lub zdarzeniem losowym, posiłek może być wydany innemu dziecku z rodziny ucznia lub innemu uczniowi szkoły.

2.      W przypadku dużej absencji uczniów uprawnionych do bezpłatnego dożywiania spowodowanej nieprzewidzianymi warunkami  atmosferycznymi, przygotowane posiłki mogą być wydane innym uczniom, którzy wyrażą chęć zjedzenia posiłku.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§ 7

1.      Opłaty za żywienie wnosi się za wydane posiłki  w terminie do piętnastego  dnia następnego miesiąca. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, w którym opłatę należy uiścić do  15 grudnia (ze względu na zakończenie roku budżetowego) i do 15 czerwca (zakończenie roku szkolnego) za zadeklarowane posiłki. Na koniec miesiąca grudnia
i czerwca dokonane będą odpisy za nieobecności i zwrot na wskazany rachunek przez rodzica.

2.      Opłaty wnoszone przez rodziców dokonywane są na rachunek bankowy:

Gmina Słopnice, Zespół Placówek Oświatowych

1)      Przedszkole: Nr konta 81 8589 0006 0190 0759 6609 0004

2)      Szkoła: Nr konta:  65 8589 0006 0190 0759 6609 0001

3)      Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy odpowiednio Przedszkola i Szkoły.

4)      Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.

5)      Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy.

6)      W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie
7 dni od dnia dokonania przelewu.

7)      Zgłoszenie nieobecności dziecka należy dokonać do godziny 15.30 dnia roboczego poprzedzającego wydawanie posiłków.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1.      Regulamin wprowadza się w porozumieniu z Wójtem Gminy Słopnice.

2.      W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor ZPO w Słopnicach.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku szkolnego 2018/2019.


803929