Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

CO WARTO PRZECZYTAĆ

Treść

.
Ciekawa książka
.
 
 
Allport G. W. „Osobowość i religia”
.
Dwa eseje „Jak stajemy się sobą” i „Jednostka i religia”. Pierwszy z nich zajmuje się psychologią osobowości w dynamicznym aspekcie stawania się, samorealizacji, drugi zaś mówi o tym, jakie miejsce w tym procesie zajmuje poczucie religijne jednostki.
 
 
 
 
 
Beil B. „Dziecko grzeczne i niegrzeczne”
.
Napisana prosto i zwięźle, odwołująca się do codziennych sytuacji książka proponuje ogólny, zdroworozsądkowy sposób postępowania i model rodziny, który sprzyja wymianie międzypokoleniowej. Ów model to rodzina prawdziwie demokratyczna, w której dziecko czuje się bezpieczne i ważne na równi z innymi, ale też w której poznaje w praktyce pierwsze ograniczenia wynikające z zasad współżycia między ludźmi. Rodzina, która może dać młodemu człowiekowi siłę i pewność niezbędne, by przyswojona wartości stały się w przyszłości świadomym wyborem i punktem oparcia we współczesnym, pełnym zagrożeń świecie.
 
.
.
.
Bogdanowicz M. „Ryzyko dysleksji”
.
Autorka omawia zagadnienia dotyczące problemów teoretycznych, psychopedagogicznych i społecznych, związanych z ryzykiem dysleksji. Przedstawia także Skalę Ryzyka Dysleksji, umożliwiającą trafne jej diagnozowanie przez nauczycieli.
 
.
.
Danilewska J. „Agresja u dzieci – szkoła porozumienia”
.
Jak pomóc dzieciom w trudnej sztuce życia zgodnego z regułami społecznymi, w których znajdzie się miejsce na indywidualny rozwój? Jak wpłynąć na dziecko agresywne, by nauczyło się zaspokajać potrzebę kontaktów z rówieśnikami w sposób racjonalny? Autorka odpowiada na te pytania, pokazując nauczycielom szkoły podstawowej, jakie działania wychowawcze sprzyjają rozwojowi społecznemu ucznia, zachęcając do pracy profilaktycznej.
 
.
.
Ellis A. „Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie”
.
Autor książki, specjalizujący się od lat w pomaganiu ludziom z problemami emocjonalnymi, twierdzi, że dzięki systematycznemu stosowaniu przedstawionych w książce technik i wskazań można ograniczyć autodestrukcyjne, pełne złości reakcje.
.
.
.
.
.
Fisher R. „Lepszy start”
.
Wszystkie dzieci , bez względu nas wiek i poziom umiejetności, mogą się rozwijać, a dzięki temu coraz sprawniej myśleć i lepiej się uczyć. Lepszy start to program stworzony na podstawie najnowszych badań nad inteligencją.
 .
.
.
.
Gerstmann S. „Rozwój uczuć”
Treścią książki są : rola uczuć w życiu człowieka ( uczucia i ich rodzaje, potrzeby i procesy emocjonalne, uczucia jako motyw działania, rola uczuć w świadomej dyscyplinie ), proces kształtowania uczuć w świetle podstawowych praw rozwoju osobowości.
 
.
.
Goleman D. „Inteligencja emocjonalna”
.
Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami. Inteligencja emocjonalna nie jest cechą wrodzoną. Książka wskazuje, kiedy i jakimi metodami można ją kształtować w dzieciach, aby zapewnić im jak najwłaściwsze wykorzystanie wrodzonych zdolności w uzyskaniu sukcesu w życiu.
 .
.
.
.
.
Gordon T. „Wychowanie bez porażek”
.
Krytyka dotychczasowego modelu rozwiązywania konfliktów ( opartego na schemacie zwycięzca – pokonany ). Propozycja takich zasad komunikacji, które w sytuacji konfliktu pozwolą znaleść rozwiązanie kompromisowe.
 .
.
.
.
.
.
.
Gordon T. „Wychowanie bez porażek w praktyce”
.
Konfrontacja teorii z przykładami zaczerpniętymi z codziennego życia. Książka zawiera opinie wielu rodziców, którzy zastosowali wskazania autora we własnych rodzinach.
 .
.
.
.
.
.
.
.
Gordon T. „Wychowanie bez porażek w szkole”
.
Propozycja metod postępowania, które mają uczynić stosunki w szkole bardziej partnerskimi i doprowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania czasu lekcyjnego.
.
.
.
.
.
.
.
 
Hallowell E. M., Ratey J.J. „W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych”
.
Praktykujący amerykańscy psychiatrzy, dają przekonujący obraz ADHD, a co najważniejsze, pokazują, jak można je diagnozować i leczyć. Dla nauczycieli szczególnie interesujące są wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z ADHD w klasie szkolnej.
.
.
.
Houghton B. „Dobre dziecko”
.
Autorka pokazuje w jaki sposób można już od najmłodszych lat kształtować u dzieci poczucie dobra i zła. Ukazuje skomplikowany proces, w którym dziecko staje się samodzielnie myślącym i wartościującym człowiekiem.
 .
.
.
.
Ingarden R. „Książeczka o człowieku”
.
Autor odsłania przed nami tajemnice życia, pokazuje kierunki działania, uczy odpowiedzialności. Mówi jak poznawać siebie i świat realizując wartości Dobra i Piękna.
 .
.
.
.
.
.
.
Kaniak – Urban C. „Każde dziecko ma swoje mocne strony”
..
Na wielu obrazowych przykładach autorka przedstawia cztery typy dzieci, wskazując na ich zdolności i kompetencje. Doradza, jakiej szczególnej pomocy potrzebują one w nauce i przezwyciężaniu kryzysów.
 .
.
.
.
.
Leite J. S., Parrish J. K. „Wychowanie skuteczne : 10 przykazań dla rodziców”
.
Oryginalny przewodnik wychowania nastolatków, który godzi najnowszą wiedzę pedagogiczną z tradycyjnym, zdroworozsądkowym podejściem do spraw dojrzewania. Książka gromadzi wiele praktycznych wiadomości przydatnych rodzicom i wychowawcom młodzieży.
 
.
Łobocki M. ( red. ) „Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą”
.
W książce omawiane są zagadnienia, które powinny zainteresować każdego nauczyciela : czynniki warunkujące skuteczność pracy wychowawczej, postawy nauczycieli, metody aktywizowania uczniów, drama i zabawa w procesie wychowania, dialog jako podstawowa metoda wychowania do wartości praca wychowawcza z dziećmi szczególnej troski.
.
Meyer – Gliza E. „Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą. Terapeutyczne powiadania dla impulsywnych dzieci”
.
Dzieci, których agresywne zachowanie rzuca się w oczy, mają często wiele zalet i mocnych stron, np. silną wolę, zdolność przeforsowania własnego zdania, żywy temperament, oryginalność i wrażliwość. Wybuchy złości, ataki niszczenia wszystkiego wokół, bójki albo jawny bunt mogą wtedy stanowić bezradne próby wyrażenia wewnętrznych problemów i nawiązania społecznych kontaktów. Opowiadania zawarte w tej książce mają pomóc impulsywnym dzieciom w opanowaniu agresywnych skłonności i przeobrażenia ich w cenną energią życiową.
 
.
.
Mieszalski S. „O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej”
.
W jaki sposób funkcjonuje klasa szkolna pojęta jako swoista jednostka społeczna? W jakim stopniu społeczne zachowania uczniów i nauczycieli zależą od zastosowania rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych? Czy możemy mówić o różnych stylach w kierowaniu klasą szkolną? Z jakimi problemami spotyka się nauczyciel, planując i kształtując lekcje? Odpowiedzi na te i inne ważne dla każdego pedagoga pytania można szukać w tej książce.
 .
.
.
Obuchowska I. ( red. ) „Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami”
.
Książka kierowana do wychowawców i nauczycieli dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zawiera solidne podstawy teoretyczne dotyczące uczuć, a przede wszystkim liczne scenariusze zajęć.
 
Opolska T., Potempska E. „Dziecko nadpobudliwe. Program korelacji zachowań”
.
Program adresowany do osób zajmujących się wychowaniem, opieką i profesjonalną pomocą dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Proponowane zajęcia mają pomóc dzieciom w nabywaniu kontroli nad własną aktywnością oraz poszukiwaniu akceptowanych społecznie sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego przy jednoczesnym wzmocnieniu poczucia własnej wartości poprawieniu samooceny.
 
Parkinson B., Colman M. ( red. ) „Emocje i motywacja”
.
Książka ta obejmuje rozmaite zjawiska związane z motywacją, łącznie z wieloma, które odnoszą się szczególnie do emocji i ich regulacji. Autorzy rozważają wpływ zmiennych biologicznych i społecznych oraz związki pomiędzy czynnikami środowiskowymi a osobistymi.
.
.
.
Portmann R. „Gry i zabawy przeciwko agresji”
.
Ponad 150 zabaw i ćwiczeń interakcyjnych zawartych w tej książce, są łatwą do zastosowania metodą zapoczątkowania procesów konstruktywnego przezwyciężania złości i agresji.
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
Prekop J., Schweizer C. „Niespokojne dzieci“
.
Jak pomóc dzieciom hiperaktywnym opanować własne emocje i jak postępować, by zapobiec powstawaniu tego typu zaburzeń ( kontrowersyjne ).
 .
.
.
.
.
.
.
Rau K., Ziętkiewicz E. „Jak aktywizować uczniów”
.
Autorki prezentują metody, techniki i gry aktywizujące uczniów. Są one dostosowane do możliwości dzieci oraz warunków pracy szkół podstawowych i mogą być inspiracją do szerokiego włączenia ucznia w proces tworzenia zajęć lekcyjnych.
 
Rembowski J. „Empatia”
.
Rozważania dotyczące pojęcia empatii, jej miejsca w psychologii rozwojowej i wychowawczej, jak również jej znaczenia w działaniach terapeutycznych.
 
.
.
Rumpf J. „Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat”
.
Autor tłumaczy, czym jest zjawisko agresji, jakie są jej rodzaje i kiedy przeradza się w przemoc. Opis swój ilustruje przykładami z życia codziennego, by wskazać najprostsze, a zarazem najlepsze metody radzenia sobie z tym problemem u dzieci, nie raniąc przy tym ich poczucia własnej wartości i nie hamując prawidłowego rozwoju ich osobowości.
 
.
.
Wall W. D. „Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa”
.
Autor dokonuje przeglądu roli rodziny, instytucji przedszkolnych oraz okresu mniej więcej 6 początkowych lat nauki szkolnej. Ma on na uwadze dwa cele – rozpoznanie i wyeliminowanie niepotrzebnych stresów i deprywacji oraz poszukiwanie sposobów, które pozwoliłyby w sposób elastyczny i twórczy radzić sobie z pojawiającymi się problemami.
 
 
 
 
762475