Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. Marzenia-pragnienia-dążenia-cele

Treść

.
Małopolski Konkurs Humanistyczny, ph. „Marzenia – pragnienia – dążenia – cele”
 
Etap I – szkolny - „Moje marzenia, moje wybory…”
Etap II – rejonowy – „Gdy trudno rozwinąć skrzydła..."
Etap III – wojewódzki –„Warto marzyć?"
 
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników
Do każdego etapu konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny w zakresie języka polskiego i historii) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.(Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.).
 
Uczeń wykazuje:
1. Znajomość tekstów kultury wskazanych w literaturze konkursu.
2. Stosowanie różnych form wypowiedzi pisemnych, w tym użytkowych.
3. Znajomość i przestrzeganie zasad poprawności językowej.
4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
5. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, przekazów ikonicznych oraz tekstów źródłowych.
6. Znajomość gatunków literackich i pojęć teoretycznych oraz zagadnień językowych niewykraczających poza podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
7. Określenie funkcji elementów tekstu przy użyciu odpowiedniej terminologii i wykorzystanie różnych kontekstów.
8. Znajomość pojęć, postaci, dat, faktów historycznych i realiów życia społecznego związanych z literaturą konkursu.
9. Umiejętność wyszukiwania głębszego sensu utworów literackich i rozumienie podstawowych środków artystycznego wyrazu.
10. Znajomość wyrażeń, zwrotów frazeologicznych, porzekadeł i przysłów związanych z tematyką konkursu.
11. Umiejętność analizy tekstów, formułowania opinii, argumentowania.
12. Własna aktywność twórcza.
13. Znajomość podstawowych pojęć związanych z tworzywem filmowym.
 
 W etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Humanistycznego wzięli udział uczniowie klas V i VI. Najlepszy wynik uzyskały prace uczennic: Izy Marcisz, Aleksandry Goryczka, Dominiki Kęska, Żanety Nowak i to one zostały przesłane do komisji rejonowej II etapu konkursu. Komisja rejonowa po weryfikacji prac do kolejnego II etapu - rejonowego, który odbędzie się 7 grudnia zakwalifikowała uczniów: Marcisz Izę, Goryczke Aleksandre i Kęska Dominikę.
.
803901