Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Przyrodniczy ph. ZIEMIA-NIEZWYKŁA PLANETA

Treść

.
Tematyka konkursu, ph. "Ziemia - niezwykła planeta"
 
Zakres wymaganej wiedzy.
Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu przyroda - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 ze zm.).
 
Etap szkolny: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego (obowiązuje całość programu, a nie tylko treści związane z tematyką konkursu).
 
Etap rejonowy: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego oraz treści rozszerzające:
a) woda i ląd jako środowisko życia
b) przystosowania organizmów roślinnych i zwierzęcych do życia w wodzie i na lądzie
c) rodzaje zbiorników wodnych
d) pustynie i góry - ekosystemy o trudnych warunkach środowiskowych
 
Etap wojewódzki: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego oraz treści rozszerzające:
a) historia życia na Ziemi
b) podróże i osiągnięcia człowieka
c) siły przyrody - wulkany, trzęsienia ziemi, zjawiska atmosferyczne
d) zagrożenia współczesnego świata. Zakres wymaganych umiejętności uczestników:
 
Uczestnicy konkursu muszą wykazać się:
a) wiedzą zawartą w treściach podstawy programowej przyrody dla II etapu edukacyjnego wraz z treściami rozszerzającymi w zakresie
 
Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami:
a) przeprowadzania łatwych rozumowań,
c) odkrywania prawidłowości i dostrzegania analogii,
d) stosowania pojęć do rozwiązywania problemów,
e) gromadzenia i integrowania wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk przyrody,
f) obserwacji przyrodniczych składników środowiska i ich opisywania,
g) rozpoznawania pospolitych gatunków roślin i zwierząt,
h) dostrzegania zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
j) orientacji na planie i mapie,
k) wyjaśniania zjawisk fizycznych,
l) czytanie i interpretowania map, wykresów, tabel.
 
24 października odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego. Wzięli w nim udział uczniowie klas V i VI. Najlepsze prace zostały odesłane do komisji rejonowej. Komisja po weryfikacji zakwalifikowała do udziału w II etapie konkursu uczniów: Rusnak Sylwię z kl. VId (filia) i Wojciecha Giemzika z kl. VIc (SP1).
.
764400