Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Przyrodniczy ph. LAS JAKO ŚEODOWISKO ŻYCIA

Treść

.
Tematyka konkursu - Las jako środowisko życia.
.
Zakres wymaganej wiedzy
       Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu przyroda - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 ze zm.).
.
Etap szkolny: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego (uwaga: obowiązuje całość programu, a nie tylko treści związane z tematyką konkursu).
.
Etap rejonowy: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego oraz treści rozszerzające:
a) Lasy Polski i Europy
b) Typy lasów
c) Zależności między organizmami w lesie
d) Organizmy zasiedlające środowiska leśne
e) Formy ochrony obszarów leśnych
.
Etap wojewódzki: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego oraz treści rozszerzające:
a) Lasy strefy klimatycznej: gorącej i umiarkowanej chłodnej
b) Organizmy występujące w wilgotnych lasach równikowych i w tajdze
c) Przystosowania organizmów do życia w tych środowiskach leśnych
d) Wpływ zbiorowisk leśnych na klimat
.
Zakres wymaganych umiejętności uczestników
.
Uczestnicy konkursu muszą wykazać się:
a) wiedzą zawartą w treściach podstawy programowej przyrody dla II etapu edukacyjnego wraz z treściami rozszerzającymi w zakresie
.
Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami:
a) przeprowadzania łatwych rozumowań,
c) odkrywania prawidłowości i dostrzegania analogii,
d) stosowania pojęć do rozwiązywania problemów,
e) gromadzenia i integrowania wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk przyrody,
f) obserwacji przyrodniczych składników środowiska i ich opisywania,
g) rozpoznawania pospolitych gatunków roślin i zwierząt,
h) dostrzegania zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
j) orientacji na planie i mapie,
k) wyjaśniania zjawisk fizycznych,
l) czytanie i interpretowania map, wykresów, tabel.
.
Zadania na kolejnych etapach będą żnicowane pod względem stopnia trudności.
Podczas rozwiązywania zadań na każdym etapie konkursu zabrania się korzystania z tablic, podręczników, książek, oraz wszelkich środków łączności jak np. telefonów komórkowych.
.
.
 17 października odbył sie etap szkolny Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego. Wzięło w nim udział 25 uczniów naszego Zespołu.  Najlepsze wyniki osiągnęli: Wikar Mateusz, Biedroń Kamil, Dębska Karolina, Młynarczyk Mariusz, Więcek Karolina, Talaska Justyna i Bugajska Alicja. Ich prace zostały wysłane do komisji rejonowej, która po weryfikacji zdecyduje kogo zakwalifikuje do etapu rejonowego - dowiemy się tego 4 listopada.
.
8 marca w Krakowie odbył się wojewódzki etap Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego.
Finalistami konkursu zostali: Karolina Więcek z kl. VIc i Mateusz Wikar z kl. VIa.
Finalistom gratulujemy!
.
Uczniów do konkursu przygotowywała p. Jolanta Kłodnicka.
.
.
772304