Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Treść

Ul. Z. Augusta 8
34-600 Limanowa
Tel. (18) 337-17-37
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa,
Tel.: (18) 3375 826
 
 
codziennie od 14.00 – 22.00 nr bezpłatny
 
 
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a
 
 
Niebieska linia 22 668 70 00
 
 
"PROMEDICUM" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
Matki Boskiej Bolesnej 10 tel.: 18 33 74 201
 
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
 
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Witosa 3/2 tel. (18) 337-55-70
 
Ul. Broniewskiego 5
33-300 Nowy Sącz
Tel. (18) 443-86-22
 
Ul. Spadochroniarzy 6
34 – 730 Mszana Dolna
Tel. (18) 540-42-42
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Ul. Witosa 3/2
34-600 Limanowa
Tel. (18) 337-55-70
 
Naturalnym sprzymierzeńcem pedagoga w jego pracy są (w każdym razie powinny być) poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r., poradnie psychologiczno-pedagogiczne, udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Do zadań poradni należy w szczególności:
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
 • Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
Wymienione zadania poradnie realizują przez :
 • Diagnozę.
 • Konsultację.
 • Terapię.
 • Psychoedukację.
 • Rehabilitację.
 • Doradztwo.
 • Mediację.
 • Interwencje w środowisku ucznia.
 • Działalność profilaktyczną.
 • Działalność informacyjną.
W praktyce szkolnej pedagog najczęściej korzysta z opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię, do której kieruje dziecko z własnej inicjatywy, na wniosek nauczyciela bądź rodzica.
 
Poradnie wydają opinie w sprawach
 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 • Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie.
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 • Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
 • Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
 • Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta.
Orzeczenia wydają działające w poradniach zespoły orzekające. Orzeczenia te dotyczą
 • Kształcenia specjalnego
 • Nauczania indywidualnego
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
 
773403