Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Konkurs Matematyczny

Treść

.
Tematyka konkursu na etap szkolny oparta będzie na aktualnych treściach matematycznych zawartych w Podstawie programowej matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej ze szczególnym nastawieniem na:
1) rozwiązywanie przez ucznia zadań o charakterze twórczym i problemowym,
2) dostrzeganie analogii i formułowanie uogólnień,
3) uzasadnianie rozwiązań przy użyciu języka matematyki.
 
Tematyka etapu rejonowego i wojewódzkiego jest rozszerzona o dodatkowe treści.
 
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników
Wiadomości na poziomie klasy IV i V określone w podstawie programowej przedmiotu matematyka rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.). 
Uczeń w szczególności:
a) odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu,
b) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
c) stosuje charakterystyczne cechy i własności liczb oraz figur i wykorzystuje je do rozwiązania problemu,
d) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach,
e) analizuje wyniki i ocenia ich sensowność,
f) wykonuje obliczenia dotyczące długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu,
temperatury, pieniędzy, prędkości,
g) przeprowadza łatwe rozumowania,
h) sprawnie wykonuje działania na liczbach wymiernych,
i) oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,
j) oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów,
k) sprawnie dokonuje zamiany jednostek.
 
Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo:
l) sprawnie wykonuje obliczenia procentowe,
m) sprawnie oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych.
 
 
802983