Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Matematyczny

Treść

.
Tematyka konkursu:
           Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny: klasy IV-VI (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności: 
1) rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych, 
2) dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień, 
3) uzasadniania odpowiedzi. 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników 

Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej. Uczeń w szczególności: 
a) wykonuje działania na liczbach wymiernych, 
b) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania, 
c) wykonuje obliczenia dotyczące wagi, czasu, temperatury, pieniędzy i odległości, 
d) zna własności liczb i figur oraz wykorzystuje je do rozwiązania problemu, 
e) oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich, 
f) oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów, 
g) zamienia jednostki, 
h) odczytuje i interpretuje informacje podane w różnej postaci, 
i) sprawdza na przykładach dostrzeżone prawidłowości i je opisuje, 
j) analizuje i sprawdza z warunkami zadania otrzymane wyniki oraz ocenia ich sensowność. 

Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo: 
a) oblicza dowolny procent danej liczby oraz liczbę na podstawie danego jej procentu, 
b) stosuje wyrażenia algebraiczne do zapisywania informacji i uogólniania spostrzeżeń, 
c) oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych, 
d) oblicza prędkość, drogę i czas, 
e) rozwiązuje zadania tekstowe, w których wymagana jest umiejętność zamiany jednostek (również prędkości) oraz rozwiązywania prostych równań, 
f) zna i stosuje średnią arytmetyczną, 
g) oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych, w tym prawidłowych.


W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas 4-6. 
Do etapu rejonowego zakwalifikowały się uczennice: Natalia Ślazyk i Natalia Wąs. Po etapie rejonowym i weryfikacji prac uczniów obydwie nasze uczennice awansowały do etapu wojewódzkiego Konkursu.
27 lutego miał miejsce etap wojewódzki Małopolskiego Konkursu Matematycznego z udziałem naszych uczennic
Opiekunem była Pani Barbara Kuś.
773382