Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Matematyczny

Treść

.

Tematyka konkursu.

Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny: klasy IV-VI (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. z 2012 r., poz. 977) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności:

1) rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych,

2) dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień,

3) uzasadniania odpowiedzi.


      Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników.

Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej. Uczeń w szczególności:

a) wykonuje działania na liczbach wymiernych,

b) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania,

c) wykonuje obliczenia dotyczące wagi, czasu, temperatury, pieniędzy i odległości,

d) zna własności liczb i figur oraz wykorzystuje je do rozwiązania problemu,

e) oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,

f) oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów,

g) zamienia jednostki,

h) odczytuje i interpretuje informacje podane w różnej postaci,

i) sprawdza na przykładach dostrzeżone prawidłowości i je opisuje,

j) analizuje i sprawdza z warunkami zadania otrzymane wyniki oraz ocenia ich sensowność.

 

Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo:

a) wykonuje obliczenia procentowe,

b) oblicza prędkość, drogę i czas,

c) zna i stosuje średnią arytmetyczną,

d) oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych, w tym prawidłowych.


W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas 4-6.
Po sprawdzeniu Komisja Szkolna odesłała do weryfikacji Komisji Rejonowej prace uczniów: 
Florek Gabriela  (Filia0
Niezabitowska Dominika   (SP1)
Rusnak Mariola   (Filia)
Reliński Paweł    (SP1)
Lisek Kinga    (SP1)
Saska Patryk    (Filia)


761676