Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. WIELCY ZNANI I MNIEJ ZNANI

Treść

.

Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. "Wielcy znani i mniej znani", będzie się składał z III etapów:

I etap - szkolny: "Wielcy ciałem" 

II etap - rejonowy: "Wielcy duchem" 

III etap - wojewódzki: "Wielcy umysłem"

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczniów:                                   

           Wymagane wiadomości zgodne są z obowiązującą na poziomie II etapu edukacyjnego podstawą programową języka polskiego i historii zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – zał. Nr 2 (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.). Materiał lekturowy zawiera się w części „lektura” w/w rozporządzenia.
.
Uczeń:
1. zna teksty kultury wskazane w literaturze konkursu,
2. stosuje różne formy wypowiedzi pisemnych, w tym użytkowych,
3. zna i przestrzega zasad poprawności językowej,
4. umie korzystać z różnych źródeł informacji,
5. czyta ze zrozumieniem różne teksty kultury, przekazy ikoniczne oraz teksty źródłowe,
6. zna gatunki literackie i pojęcia teoretyczne oraz zagadnienia językowe niewykraczające poza podstawę programową       kształcenia ogólnego w szkole podstawowej,
7. określa funkcje elementów tekstu przy użyciu odpowiedniej terminologii i wykorzystuje różne konteksty,
8. zna pojęcia, postacie, daty, fakty historyczne i realia życia społecznego związane z literaturą konkursu,
9. umie wyszukiwać głębszy sens utworów literackich i rozumie podstawowe środki artystycznego wyrazu,
10. zna wyrażenia, związki frazeologiczne, porzekadła i przysłowia związane z tematyką konkursu,
11. umie analizować teksty, formułować opinie, argumentować,
12. wykazuje własną aktywność twórczą,
13. zna cechy filmu animowanego.
 
      Przedstawiony powyżej zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje na wszystkich trzech etapach konkursu. Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.

     W pierwszym etapie konkursu - szkolnym, wzięło udział 17 uczniów szkoły SP1 i Filii. Uczniowie mieli do rozwiązania test przygotowany przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, ph. "Wielcy ciałem".

7 uczniów uzyskało ponad 65% punktów i zgodnie z regulaminem ich prace zostały wysłane do Komisji Rejonowej.

Po weryfikacji prac Komisja Rejonowa do drugiego etapu - rejonowego, zakwalifikowała 4 uczniów.

Są to:

Wikar Daniel - klasa Vd (Filia)

Curzydło Klara - klasa VIa

Dębska Karolina - klasa Vb

Giemzik Kinga - klasa VIa

.

  

Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie rejonowym!

797076