Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Matematyczny

Treść

Tematyka konkursu

 Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny: klasy IV-VI (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności:

1)      1. rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych,

2)      2. dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień,

3)      3. uzasadniania odpowiedzi.

 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

 

Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej. Uczeń w szczególności:

a)      a) wykonuje działania na liczbach wymiernych,

b)      b) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania,

c)      c) wykonuje obliczenia dotyczące wagi, czasu, temperatury, pieniędzy i odległości,

d)      d) zna własności liczb i figur oraz wykorzystuje je do rozwiązania problemu,

e)      e) oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,

f)       f) oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów,

g)      g) zamienia jednostki,

h)     h)  odczytuje i interpretuje informacje podane w różnej postaci,

i)        i) sprawdza na przykładach dostrzeżone prawidłowości i je opisuje,

j)        j) analizuje i sprawdza z warunkami zadania otrzymane wyniki oraz ocenia ich sensowność.

 

Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo:

a)      a) oblicza dowolny procent danej liczby oraz liczbę na podstawie danego jej procentu,

b)     b)  stosuje wyrażenia algebraiczne do zapisywania informacji i uogólniania spostrzeżeń,

c)      c) oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych,

d)      d) oblicza prędkość, drogę i czas,

e)      e) rozwiązuje zadania tekstowe, w których wymagana jest umiejętność zamiany jednostek (również prędkości) oraz rozwiązywania prostych równań,

f)      f)  zna i stosuje średnią arytmetyczną,

g)      g) oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych, w tym prawidłowych.


W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas 4-6.
Po sprawdzeniu prac uczniów Komisja Szkolna odesłała je do weryfikacji Komisji Rejonowej, która do kolejnego etapu zakwalifikowała uczniów:
Mliczek Angelo
Wójtowicz Jakub
Pachut Maksymilian
Dudara Tomasz
802978