Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Matematyczny

Treść

.
Tematyka konkursu
 
Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny: klasy IV-VI (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami - Dz. U. z 2002 r. nr 51, poz. 458 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. z 2012 r., poz. 977) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności:
1) rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych,
2) dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień,
3) uzasadniania odpowiedzi.
 
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników.
Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające
z podstawy programowej.
Uczeń w szczególności:
a) wykonuje działania na liczbach wymiernych,
b) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania,
c) wykonuje obliczenia dotyczące wagi, czasu, temperatury, pieniędzy i odległości,
d) zna własności liczb i figur oraz wykorzystuje je do rozwiązania problemu,
e) oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,
f) oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów,
g) zamienia jednostki,
h) odczytuje i interpretuje informacje podane w różnej postaci,
i) sprawdza na przykładach dostrzeżone prawidłowości i je opisuje,
j) analizuje i sprawdza z warunkami zadania otrzymane wyniki oraz ocenia ich sensowność.
 
Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo:
a) wykonuje obliczenia procentowe,
b) oblicza prędkość, drogę i czas,
c) zna i stosuje średnią arytmetyczną,
d) oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych.
W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas 4-6.
Po sprawdzeniu Komisja Szkolna odesłała do weryfikacji Komisji Rejonowej prace uczennicy Aleksandry Goryczka ze szkoły filialnej.
Komisja Rejonowa zakwalifikowała uczennicę do udziału w etapie rejonowym konkursu.
Po sprawdzeniu prac z etapu rejonowego Komisja zakwalifikowała naszą uczennicę do udziału w etapie wojewódzkim konkursu.


793268